SNAFA är med och genomför lyckad konferens på GIH

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA) presenterade på GIH Idrotts- och hälsokonventet 2022 kring forskning och praktik inom inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (SNAFA) bildades 1997 och har genomfört konferenser på bland annat Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Örebro universitet, GIH Stockholm, SUH Bollnäs och Umeå universitet. Nätverket består idag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, fysioterapeuter, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.

SNAFA:s vision är att arbeta aktivt och systematiskt för att öka kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att barn och ungdomar oavsett funktionsförmåga ska kunna delta och vara delaktiga i fysiska aktiviteter inom utbildning och på fritiden. Våra ledord är: Tillgänglighet, delaktighet, inkludering och likvärdighet. Läs gärna om våra strategier på vår hemsida (https://snafa.se).

Vid GIH:s Idrotts- och hälsokonvent den 31 oktober 2022 höll SNAFA i två pass; ett teoretiskt pass kring forskning inom inkluderande undervisning i skolämnet Idrott och hälsa samt ett praktisk pass med moment på hur utformandet av undervisningen i skolämnet idrott och hälsa kan skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.

Teoripasset inleddes med en presentation av SNAFA:s vision och verksamhet av Lars Kristén och Anna Bjerkefors. Därefter berättade Karin Bertills, lektor i pedagogik, Linköpings universitet om en studie om självtillit och engagemang på lektionerna i idrott och hälsa. En enkät har besvarats av 450 högstadieelever från 26 skolor. Svaren från elever med funktionsnedsättning jämfördes med två andra grupper av elever, med låga respektive höga betyg. Resultat från observationer av idrottslektioner och fokusintervjuer med idrottslärare på de medverkande skolorna presenterades.

Madeleine Wiker, lektor i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet knöt an till sin doktorsavhandling om hur undervisningen i skolämnet Idrott och hälsa kan skapa bättre förutsättningar för att alla elever ska kunna vara delaktiga i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Vilka villkor och utmaningar det finns för elever oavsett funktionsförmåga i att vara delaktiga i fysiska aktiviteter inom skolämnet Idrott och hälsa på lika villkor.

Lars Kristén, lektor i Pedagogik, Idrottslärare, Högskolan i Halmstad presenterade två studier om inkludering i skolämnet idrott och hälsa genom Anpassad Fysisk Aktivitet samt den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan och det sociala stödets betydelse. Resultatet belyser hur elever med och utan funktionsnedsättning deltar i undervisningen utifrån normbrytande idrottsmaterial och Vägledande kamrat utbildning.

Sabina Vesterlund, Undervisningsråd på Skolverket rapporterade om Skolverkets arbete med syfte att främja anpassad fysisk aktivitet för barn och elever inom förskola, skola och fritidshem.

Avslutningsvis berättade Lena Hammar, Utvecklingssamordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) om förutsättningar att vara delaktig i fysiska aktiviteter för barn och elever med funktionsnedsättning samt vilka utmaningar SPSM ser när det gäller fysisk aktivitet och barns och elevers olikheter, vad myndigheter, lärosäten och skolverksamheter behöver arbeta vidare med, för att kunna möta och tillgängliggöra lärmiljöer och undervisning till ALLA elever. Anna Bjerkefors, docent i idrottsvetenskap vid GIH var moderator för passet.

Efter passet följde diskussion mellan de medverkande och presentatörer med moderator Eva Fors, adjunkt vid GIH. 

Fotograf: Susann Bergqvist
FV. Eva Fors; Sabina Vesterlund; Lena Hammar; Madeleine Wiker; Karin Bertills; Lars Kristén.

Det praktiska passet inleddes av Helena Hedberg, idrottslärare på Stenportskolans grundsärskola (1-9) i Lidköping kommun. Helena presenterade hur hon arbetar med bildstöd i sin idrottsundervisning i grundsärskolan som till exempel övningar med hinderbana och stationsträning.

Alexander Skytte, idrottslärare år 1-6, Järfälla kommun presenterade om hur han arbetar med bollspel i sin idrottsundervisningen. Alexander visade olika varianter av bollspel, jägarboll och spökboll som gör det möjligt för fler elever att delta oavsett om det finns en NPF-problematik eller bollrädsla.

Mark Blake, medlem i Parasport Sveriges Fotbollskommitté och projektledare och expertkommentator Everland Communications presenterade en rad inkluderande övningar som gör

Susann Bergqvist, idrottslärare på Peder Skrivare skola i Varberg och representant från Svenska idrottslärarföreningen, var moderator för det praktiska passet.

SNAFA riktar ett varmt tack till alla presentatörer, deltagare på passen samt till ansvariga för GIH:s Idrotts- och hälsokonvent!

Nedan presenteras deltagare på SNAFA strimman för dagen

Susann Bergqvist

Lärare i ämnet idrott och hälsa samt yrkeslärare på barn och fritidsprogrammet, jobbar på Peder Skrivares skola i Varberg på gymnasiet. Jag är en representant för centrala styrelsen i Svenska Idrottslärarföreningen. Mitt uppdrag är att vara chair under passet som innehåller praktiska inslag.

Sabina Vesterlund

Undervisningsråd, Skolverket. Presentationen handlar om Skolverkets arbete som syftar till att främja anpassad fysisk aktivitet för barn och elever inom förskola, skola och fritidshem.

Anna Bjerkefors

Docent i idrottsvetenskap vid GIH och Parasportkoordinator vid Riksidrottsförbundets avdelning Elitidrott. Chair person i första passet i SNAFA strimman.

Eva Fors

Adjunkt, GIH – moderator i första passet i SNAFA strimman.

Karin Bertills

Lektor i pedagogik, Linköpings universitet. Presentationen handlar om självtillit och engagemang på lektionerna i idrott och hälsa. En enkät besvarade av 450 högstadieelever från 26 skolor. Svaren från elever med funktionsnedsättning jämfördes med två andra grupper av elever, med låga respektive höga betyg. Resultat från observationer av idrottslektioner och fokusintervjuer med idrottslärare på de medverkande skolorna kommer också att presenteras.

Mark Blake

Medlem i Parasport Sveriges Fotbollskommitté, Projektledare och Expertkommentator Everland Communications

Presentationen handlar om: Är det möjligt att spela fotboll utan att se? Är det möjligt att utvecklas som idrottsledare tack vare funktionsperspektivet? Är det möjligt för alla deltagare att utvecklas under ett och samma pass? Om svaren till dessa ledande frågor är ’ja’ blir följdfrågan ’hur?’ Och den öppna frågan ’hur’ är den som jag är nyfiken på att diskutera tillsammans med er.

Lars Kristén

Lektor i Pedagogik, Idrottslärare, Högskolan i Halmstad,

Presentationen handlar om inkludering i skolämnet idrott och hälsa genom Anpassad Fysisk Aktivitet samt den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan och det sociala stödets betydelse. Resultat från undersökningar där elever både med och utan funktionsnedsättning deltar belyses utifrån normbrytande idrotts material och Vägledande kamrat utbildning.

Lena Hammar

Utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Förutsättningar att vara delaktig i fysiska aktiviteter för barn och elever med funktionsnedsättning.

Jag kommer kort att lyfta och samtala om vad vi inom SPSM ser för utmaningar, när det gäller fysisk aktivitet och barns och elevers olikheter. Vilka förutsättningar behövs för att underlätta delaktighet för barn och elever med funktionsnedsättning? Och några korta tankar om vad myndigheter, lärosäten och skolverksamheter behöver arbeta vidare med, för att kunna möta och tillgängliggöra lärmiljöer och undervisning till ALLA elever.

Helena Hedberg

Idrottslärare på Stenportskolans grundsärskola (1-9) i Lidköping, Västra Götaland!

Presentationen handlar om innehåll från mina idrottslektioner i grundsärskolan med bildstöd.

Madeleine Wiker

Lektor i idrottsvetenskap – Karlstads universitet

Presentationen utgår från min doktorsavhandling om hur undervisningen i skolämnet Idrott och hälsa kan skapa bättre förutsättningar för att alla elever ska kunna vara delaktiga i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Vilka villkor och utmaningar finns för elever oavsett funktionsförmåga i att vara delaktiga i fysiska aktiviteter inom skolämnet Idrott och hälsa på lika villkor? Därtill presenteras elevernas egna förslag på förändring för en bättre framtid, vilket jag anser är en viktig. samhällsinvestering.

Alexander Skytte

Idrottslärare år 1-6, Järfälla kommun

Bollspel är ett av idrottsundervisningens vanligaste områden. Trots detta kan det vara svårt att skapa en undervisningsmiljö som fungerar. Därför kommer jag visa på varianter av två populära bollspel, jägarboll och spökboll, som gör det möjligt för fler elever att delta, oavsett om det finns en NPF-problematik eller bollrädsla. Vi kommer även kolla på knep och mentala tankesätt som kan vara användbara i undervisningen.

Vänliga hälsningar

Susann Bergkvist, Lars Kristén, Anna Bjerkefors