Vision

SNAFAs vision

SNAFA arbetar aktivt och systematiskt för att öka kunskapen om förutsättningar och möjligheter för att barn och ungdomar oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta och vara delaktiga i fysiska aktiviteter inom utbildning och på fritiden.

 

Våra ledord är:

Tillgänglighet, delaktighet, inkludering och likvärdighet.

 

Strategier 2019-2022

SNAFAs strategier för att främja och bidra till ökad kunskap och utveckling inom området anpassad fysisk aktivitet (AFA);

  • Fortsatt etablering av begreppet AFA inom skola, sjukvård, idrottsrörelse, fritid enligt internationell förebild.
  • Revidera, uppdatera och marknadsföra SNAFAs webbplats.
  • Lyfta fram SNAFAs tvärvetenskapliga kompetens och synliggöra AFA-perspektiv i forsknings-och utbildningssammanhang.
  • Vara en pådrivande kraft och synliggöra rättighetsperspektivet – för att alla personer oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att vara delaktiga i fysiska aktiviteter inom såväl utbildning som på fritiden.
  • Samverka kring och erbjuda en nationell forsknings-och utbildningskonferens vartannat år.
  • Genomföra en enkätundersökning bland idrottslärarstudenter för att få en nulägesbeskrivning samt fånga in utmaningar och behov av kompetens inom AFA.
  • Genomföra en liknande enkätundersökning till studenter inom andra professionsutbildningar som är relevanta för frågeställningar inom AFA.
  • Initiera och organisera mötesplatser för att främja samverkan, innovation, forsknings och utvecklingsprojekt.
  • Vara en synlig och aktiv aktör i nordiska och internationella nätverk samt initiera samverkan kring strategiskt viktiga forsknings-och utbildningsfrågor relaterade till AFA.
  • Påbörja en ansökan till Vinnova kring ett större samverkansprojekt.           

 

Ovan nämnda strategier uppdateras kontinuerligt av SNAFAs arbetsgrupp. Denna sida bör följaktligen betraktas som ett ”levande dokument”.