SNAFA presenterar en strimma om inkluderande undervisning inom Idrott och hälsa på GIHs Idrotts- och hälsokonvent, 28-29 oktober 2024

Idrotts- och hälsokonventet

Varje år anordnar GIH ett fortbildningskonvent för dig som är idrottslärare, hälsopedagog, fritidspedagog, förskollärare, tränare och fritidsledare. Det består av en mångfald av teoretiska och praktiska pass. Datumet för konvetet är den 28-29 oktober 2024. Anmälan till årets program öppnar den 14 augusti. Läs mer om konventet och anmälan här.

SNAFASs strimma på Idrotts- och hälsokonventet

Keynote lecture

Titel: På vilka sätt bidrar inkluderande strategier till förbättrade villkor för idrottsutövande?

Presentatör: Kim Wickman, docent vid Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. Kim är medlem i FoU-gruppen inom Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA).

Presentationen tar sin utgångspunkt i ett projekt som följt inkluderingsprocessen inom svensk idrott. Projektet har genomförts i samverkan med Parasportförbundet och undersöker om och i vilken utsträckning inkludering bidrar till likvärdiga villkor till idrottsutövande. Inkludering förstås som en idé om hur idrotten kan göras tillgänglig för alla utövare vilket inrymmer flera aspekter så som idrottares tillträde till ordinarie idrottsmiljöer, deras känsla av tillhörighet oh delaktighet samt möjligheter till att lära, utvecklas och prestera inom idrotten. Kritik riktas främst mot synen på normbrytande idrottare som bärare av brister vilket ofta leder till att de placeras utanför det ordinarie idrottssammanhanget. Förespråkare av inkludering menar emellertid att utmaningar skapas i mötet mellan den enskilda idrottaren och idrottsmiljön. En tillgänglig fysisk, social och pedagogisk idrottsmiljö minskar således risken för utanförskap och behovet av särlösningar. Därmed ställs frågan om, och i vilken utsträckning idrott ska differentieras efter idrottares olika förutsättningar, behov och intressen. Presentationen bidrar till kunskap om hur olika aktörers uppdrag att inkludera idrottare med olika behov formuleras, tolkas och översätts i de praktiker som de representerar. Frågorna om inkludering och differentiering har hög relevans också för ämnet idrott och hälsa i relation till specialpedagogiska aspekter.

Titel: Inkluderande undervisning i Idrott och hälsa – teori

Vi fokuserar på metoder och arbetssätt om hur utformandet av undervisningen i idrott och hälsa kan skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla aktiviteter och lära utifrån sina egna förutsättningar. I passet finns det tid för reflektion och diskussion kring utformning av undervisning och hur forskning om elever med funktionsnedsättning kan knytas till undervisningen. Du får bland annat med dig kunskaper i metoder och arbetssätt för elever med funktionsnedsättning som kan omsättas och beforskas i undervisningen i idrott och hälsa.

Medverkande: Helena Hedberg, Idrottslärare, Lidköping; Eva Fors, idrottslärare och högskoleadjunkt; Lars Kristén, PhD, Högskolan i Halmstad

Moderator: Anna Bjerkefors, Docent, GIH

Titel: Inkluderande undervisning i idrott och hälsa – praktik

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv grundad i forskning och beprövad erfarenhet utforskar vi hur en inkluderande lärmiljö kan främjas i idrott och hälsa. Vår utgångspunkt är att alla lärare vill skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla aktiviteter och lära utifrån fysisk aktivitet och rörelse. Begreppen ”anpassning” och ”differentiering” står i fokus under passets praktiska del. Detta pass bygger vidare på det teoretiska passet, men är också fristående. I passet utforskar vi hur forskning om elever med funktionsnedsättningar kan knytas till undervisningen. Vi diskuterar och prövar några didaktiska nycklar för differentiering och ger exempel på metoder som förhoppningsvis kan främja elevernas självständighet. Som deltagare får du praktiska kunskaper som kan tillämpas direkt i Idrott- och hälsa undervisningen.

Medverkande: Helena Hedberg, Idrottslärare, Lidköping kommun; Eva Fors, idrottslärare och högskoleadjunkt samt en tidigare elev och en speciallärare vid anpassad grundskola i Järfälla.

Moderator: Susann Bergqvist, Svenska Idrottslärarföreningen, Varbergs kommun.