Regeringskansliets Kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet i samtal med SNAFA

Närvarande på mötet:

Regeringskansliets Kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet:

  • Ordföranden, Per Nilsson, till vardags är rektor på Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) och professor i pedagogik.
  • Ledamot, Caroline Waldheim, som är ansvarig för samhällskontakter och EU-stöd på Svenska Fotbollförbundet och har tidigare arbetat som idrottspolitiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

SNAFAs arbetsgrupp:

  • Lars Kristén, Anna Bjerkefors, Lena Hammar, Kim Wickman och Arne Edvardsson

Per Nilsson och Caroline Waldheim inledde med att ge en beskrivning av nuläget:

  • Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är i sluttampen av den första fasen som går ut på att träffa så många individer som möjligt som varit med i utredningen och få en nulägesbild. Nästa steg blir att upprätta en verksamhetsplan. Det finns en ambition att bli några fler i utredningen framöver.
  • Utredningen startade formellt under våren 2020. Under hösten ville regering att ledningsformen för utredningen skulle ändras till en kommitté. Då kom Per Nilsson och Caroline Waldheim in i bilden.
  • Det är samma direktiv som tidigare d.v.s. att: sprida kunskap, mobilisera aktörer, göra saker tillsammans och sprida goda exempel.
  • Alla dessa direktiv kännetecknas av att de har en ”att göra aspekt”. Organisationen skall inte ta fram saker på egen hand utan se till att aktörer tillsammans med kommittén kan ta fram saker. Tillsammans med dessa aktörer kan goda exempel spridas. Det är lite ovanligt för en utredning att vara så ”hands on”. I mars 2023 så kommer kommittén kunna ge förslag på vad regeringen kan göra för att främja fysisk aktivitet.
  • Kommittén ser det som viktigt att fungera som en samordnare mellan olika grupper i samhället.
  • Fokus kommer vara mycket på folkhälsan. Det handlar inte så mycket om att frälsa de redan frälsta. De viktiga är att nå dem som kommer tillkorta nu. De som får alldeles för lite fysisk aktivitet nu. Vad kan vi göra för att stärka de grupperna? Det är här de största vinsterna för folkhälsan ligger. Men det är också här de största utmaningar finns. Detta oavsett om inaktiviteten är kopplad till t.ex. fysisk funktionsnedsättning, någon psykologisk utmaning eller att det mer bara är en vanesak. Kommittén reflekterar över hur de kan göra för att utnyttja de befintliga strukturerna som redan finns i samhället så bra som möjligt.

Per lyfter att kommittén har fått ett stort mandat. Genom sin roll har de kanske möjlighet att nå in på arenor som annars är svåra att nå in på. Det är i den rollen som de vill hjälpa organisationer lyfta både nya och tidigare förslag utifrån en ny horisont. Per och Caroline undrar vad de kan hjälpa till med. Vilka förväntningar har SNAFA på kommittén? De beskriver hur de till exempel skulle kunna vara med på arrangemang som SNAFA arrangerar.

Per lyfter även vikten av att inte uppfattas som moraliserade. De är viktigt att se och bemöta alla individer i samhället som till exempel de som har funktionsnedsättningar. Det är så lätt att falla i fällen och säga ”försök lite till”. Om någon ser dåligt så kulle vi aldrig säga ”försök att se lite bättre utan glasögon”. Det borde vara lika självklart när det handlar om andra typer av funktionsnedsättningar också. Det handlar mycket om bemötande. Slutligen lyfter Per perspektivet att detta är bara börja på en dialog.

Regeringskansliets Kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet uppmuntrar SNAFA att komma med inspel och idéer. Låt oss ha öppna kanaler!