Samverkansmöte mellan parasport Sverige och Högskolan i Halmstad runt anpassad fysisk aktivietet (AFA)

Deltagare på mötet:

Syftet med mötet:

SNAFA var en aktiv part när Parasport Sverige och Högskolan i Halmstad möttes för ett samverkansmöte om anpassad fysisk aktivitet (AFA). Mötet syftade till att hitta framtida samverkans möjligheter och inleddes med en presentationsrunda.

Presentationsrunda:

  • Anders Nelsson, vice rektor för Högskolan i Halmstad, ansvar för internationaliseringen av Högskolan. Anders brinner för möjligheten koppla vidare idrottsforskningen vid Högskolan i Halmstad till fler nya sammanhang.
  • Hans Säfström från Parasport Sverige är chef för elitutveckling och utbildning. Han har varit huvudansvarig för flera av Sveriges Paralympics OS-satsningar och fungerar nu i en roll som kan liknas vid senior advisor.
  • Charlotte Olsson tillhör akademin ETN vid Högskolan i Halmstad. Hon har bland annat varit med i projekt kopplade till RBU rörelsehindrade barn och ungdom. Charlotte har ett intresse av att koppla ihop idrottsforskningen med nya målgrupper och områden.
  • Lars Kristen, lektor och forskare vid Högskolan i Halmstad. Hans fokus har varit mycket på Anpassad fysisk aktivitet inom idrott (Adapted physical activity). Genom sin kordinatroll i SNAFA vill han verka för att sprida området både nationellt och internationellt. Lars har varit med och organiserat flera vetenskapliga symposier där bland annat Parasport Sverige och Högskolan i Halmstad varit representerade.
  • Arne Edvardsson, digital administratör för SNAFA. Arne har undervisat inom idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad och är vice ordförande för Svensk idrottspsykologisk förening.

Högskolan i Halmstads intresse för Anpassad fysisk aktivitet (AFA) som forskningsområde

Det framkommer under mötet tydligt hur Högskolan i Halmstad och Parasport Sverige har flera gemensamma intressen. Ett av Högskolans profilområden är Hälsoinnovation och det finns flera program som är inriktade mot biofysiologi och idrott som ligger nära AFA området. Några av högskolans forskningsprojekt inom dessa områden har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Google har t.ex. investerat i ett projekt där individer med olika rörelsesvårigheter får cykla i en virtuell värld och ett av högskolans inkubator företag har vunnit många priser för den tillämpade idén om rörelseanalys för att avslöja hälsoproblem. Högskolan i Halmstad är dessutom ett Riksuniversitet viket innebär att alla program anpassas efter den idrottande individens unika behov.

Högskolan arbetar med människor från elit till dem som har sjukdomar. Det har till exempel gjorts projekt tillsammans med BUP Halland för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett exempel på en kommande publikation är: Parents perceptions of physical activity on prescription for their children in need of special support (Lars Kristén, Marie Lydell, Maria Nyholm).

Parasportsförbundets intresse av att samverkan

Parasport Sverige vill fortsätta att utveckla sina samarbeten med universitet och högskolor. I nuläget har de mycket kontakt med Mittuniversitetet framförallt kopplat till vinteridrott. Inför OS arbetar det för att förbättra samarbetsutvecklingen mellan Riksidrottsförbundet, Paralympiska förbundet och Olympiska kommittén.

Hur parasport omorganiserar sig

Parasport Sverige släpper ifrån sig allt mer etablerade parasporter till förbunden själva. Där Parasport Sverige vill fungera ännu mer i rollen som ett kompetensnätverk. Ett nätverk som skall serva med kunskap och fungera som ett nationellt kunskapscenter. I denna roll vill de gärna samarbeta med Högskolor och universitetet. Parasport Sverige arbetar efter en checklista för saker som skall vara uppfyllda för att förbunden själva skall kunna ta över parasportdelen. Målet är att förändringen skall leda till bättre möjligheter för idrottarna att utöva sin idrott. Linda Torége är ansvarig för att se till så att detta görs på rätt sätt. Parasportförbundet har lärt sig av lärdomar från några av våra grannländer hur denna typ av omorganisation kan genomföras på bästa sätt.

Parasport Sverige efterfrågar riktad forskning inom parasport

Hans Säfström menar att det finns ganska lite internationell forskning inom de områden som de aktiva och tränare söker. Han menar att det bland tränare finnas en rädsla att ta sig an idrottare inom AFA för att de är rädda att på något sätt göra situationen värre för den aktive. Det Hans och Para sport efterfrågar är forskning som är direkt tillämpbar. Forskning som till exempel visar att du kan göra det här om du är förlamad, så länge som du gör det på rätt sätt. Det finns några axelprojekt, och lite skidstaknings exempel men detta är inte mycket, därför är forskning på området väldigt efterfrågat. Nästa steg blir sedan att klä ihop denna typ av forskning till någon form av helhet så att informationen blir lättåtkomlig för tränare.

Högskolan i Halmstad som en elitmiljö

Linette presenterar PIKA programmet vid Högskolan i Halmstad. Programmet beskrivs som en samverkan med idrottspsykologi, idrottsfysiologi, företagsekonomi och juridik. Det är en tvärvetenskapligt inriktad utbildning som startade 2015. Programmet har en nära samverkan mellan elitidrott och elitmiljöer. Golf och bordtennis miljöer, hästsport är sådana elitmiljöer idag. Andra miljöer som har diskuterats är e-sport och tyngdlyftning. En potentiell idé för framtiden är att undersöka om parasportförbundet skulle vara intresserade av att skapa en ny elitmiljö för parasport i Halmstad. Framförallt gällande de olympiska sommarsporterna. Redan nu är Högskolan i Halmstad en aktiv part inom AFA arrangemang. Där de till exempel medarrangerar Goalball turneringen under SM veckan sommaren 2020. Staden är bra anpassad för individer med olika former av funktionsnedsättningar.

Två aktuella projekt som parasportförbundet driver

Parasportförbundet har gjort en studie- ”Vad är det för hinder som gör att idrottare inte blir fysisk aktiva”. Det som kom fram av studien är att hindren börjar redan i idrottarens eget hem. Sen är det som en hinderbana innan idrottare når till aktivitet. Ett projekt som Parasport Sverige därför har bedrivit är att hitta någon form av certifiering för att underlätta och röja undan så många hinder som möjligt för att idrottaren skall lättare skall kunna ta sig till träningslokalen. Ett annat projekt är att bygga en app där individer kan slå in vilka funktionsnedsättningar hen har och sedan finna idrottsalternativ i närheten som funkar för hen. ”Start your impossible camp” är en annan viktig satsning som Parasport Sverige gör.

Hans Säfström, Linette Törnqvist och Lars Kristen

Vikten av att utvärdera projekten

Hans trycker på vikten av att utvärdera de många projekt som Parasport Sverige bedriver. Det är vanligt att när man brinner för något så arbetar med så mycket fokus på att sätta projekten att man inte hinner följa upp och utvärdera dem. Här ser Hans en möjlighet för samverkan med högskolor. Genom att till exempel ge studenter möjlighet att vara med och utvärdera intressanta projekt. Projektansvariga för Parasport Sveriges projekt skulle behöva träffa parter ifrån till exempel Högskolan i Halmstad för att planera hur en sådan samverkan skulle kunna utföras. Det skulle kunna bli en win win där studenter behöva komma ut i samhället och bli inspirerade och Parasport få sina projekt vetenskapligt utvärderade.